HOSE  VN30  HNX  HNX30  UPCOM
983,96
2,18(0,22%)
909,10
1,23(0,14%)
107,69
-0,12(-0,11%)
196,89
-0,31(-0,16%)
56,99
0,11(0,19%)
TNG - Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
Mã chứng khoán:
TNG
Loại sự kiện:
Họp Đại hội cổ đông thường niên
Ngày chốt:
25/02/2019
Ngày đăng ký:
26/02/2019
Ngày thực thi:
21/04/2019
Chi tiết

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TNG của CTCP Đầu tư và Thương mại TNG như sau:


1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/02/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/02/2019
3. Lý do và mục đích: 
     * Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến 21/04/2019
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; thông qua việc chi cổ tức năm 2018 và mức chi trả cổ tức năm 2019; thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.