HOSE  VN30  HNX  HNX30  UPCOM
983,95
2,17(0,22%)
908,97
1,10(0,12%)
107,69
-0,12(-0,11%)
196,83
-0,37(-0,19%)
57,00
0,11(0,19%)
BHC - Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
Mã chứng khoán:
BHC
Loại sự kiện:
Họp Đại hội cổ đông thường niên
Ngày chốt:
25/02/2019
Ngày đăng ký:
26/02/2019
Ngày thực thi:
30/03/2019
Chi tiết
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BHC của Công ty cổ phần bê tông Biên hòa như sau:
 
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/02/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/02/2019
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Ngày 30/03/2019 (thứ Bảy)
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty, đường 1A, Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
          - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động SXKD năm 2018; Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2019;
+ Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2018;
+ Báo cáo hoạt động của HĐQT và Báo cáo kiểm tra của BKS năm 2018;
+ Xin ý kiến cổ đông về việc hủy niêm yết tự nguyện;
+ Thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.