HOSE  VN30  HNX  HNX30  UPCOM
983,96
2,18(0,22%)
909,10
1,23(0,14%)
107,69
-0,12(-0,11%)
196,89
-0,31(-0,16%)
56,99
0,11(0,19%)
THT - Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
Mã chứng khoán:
THT
Loại sự kiện:
Họp Đại hội cổ đông thường niên
Ngày chốt:
25/02/2019
Ngày đăng ký:
26/02/2019
Ngày thực thi:
28/03/2019
Chi tiết
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu THT của CTCP Than Hà Tu - Vinacomin như sau:
 
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/02/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/02/2019
3. Lý do và mục đích: 
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 8h00 tổ chức vào ngày 28/03/2019
          - Địa điểm tổ chức họp: Văn phòng Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin, Tổ 6, Khu 3, phường Hà Tu, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
          - Nội dung họp: Biểu quyết thông qua các vấn đề)
+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương án sản xuất kinh doanh năm 2019;
+ Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định báo cáo tài chính năm 2018;
          - Nội dung họp: + Phân phối lợi nhuận năm 2018;
+ Báo cáo tiền thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018;
+ Các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về công tác quản lý công ty và giám sát bộ máy điều hành trong công ty;
+ Lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
+ Tờ trình về việc xin ý kiến cổ đông để TKV tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty lên 65% vốn điều lệ không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai;
          - Nội dung họp: + Tờ trình thông qua việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
+ Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
+ Một số công việc khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.