HOSE  VN30  HNX  HNX30  UPCOM
961,30
10,41(1,09%)
904,93
7,19(0,80%)
106,84
0,72(0,68%)
195,13
2,00(1,04%)
55,26
0,01(0,03%)
Tra cứu lịch sự kiện
Mã CK: Loại sự kiện:
Từ:
Đến:
Danh sách các sự kiện
111 sự kiện được tìm thấy
Ngày GD KHQ
Ngày đăng ký
Ngày thực thi
Mã CK Sự kiện
25/02/2019 26/02/2019 21/04/2019 TNG Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
25/02/2019 26/02/2019 30/03/2019 BHC Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
25/02/2019 26/02/2019 29/03/2019 SHE Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
25/02/2019 26/02/2019 28/03/2019 APC Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
25/02/2019 26/02/2019 28/03/2019 UDJ Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
25/02/2019 26/02/2019 26/03/2019 SHE Tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền, tỷ lệ 1000đ/CP
25/02/2019 26/02/2019 25/03/2019 DRL Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
25/02/2019 26/02/2019 15/03/2019 LDP Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
25/02/2019 26/02/2019   VSC Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
25/02/2019 26/02/2019   PVR Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
22/02/2019 25/02/2019 31/03/2019 PTG Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
22/02/2019 25/02/2019 29/03/2019 VNX Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
22/02/2019 25/02/2019 29/03/2019 VCT Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
22/02/2019 25/02/2019 28/03/2019 VIN Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
22/02/2019 25/02/2019 25/03/2019 VE1 Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
22/02/2019 25/02/2019 11/03/2019 ND2 Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
22/02/2019 25/02/2019 08/03/2019 SRF Tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền, tỷ lệ 700đ/CP
22/02/2019 25/02/2019 08/03/2019 DSN Trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, tỷ lệ 2900đ/CP
22/02/2019 25/02/2019   SMN Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
22/02/2019 25/02/2019   PDR Đại hội cổ đông thường niên năm 2019